ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Hivatal) a hozzá a www.ekecskemet.hu oldalon kezdeményezett elektronikus ügyintézési szolgáltatások során keletkezett adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) előírásaival összhangban.

 

1. ADATKEZELÉSEK

    • Az adatkezelési területek

Az ekecskemet.hu oldalon elektronikusan ügyek a www.ekecskemet.hu/e-Ügyintézés/Elektronikusan indítható ügyek útvonalon indíthatóak.

1.1. Az adatkezelés jogi alapjai

az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett.

 1.2. Kezelt adatok köre

Az adott ügytípushoz igazodóan változó, azonban valamennyi esetben a jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettséghez igazodó. Jellemzően megadott adatok: kérelmező adatai (név, születési név, születési hely, idő, személyi azonosító, anyja születési neve), lakcím, levelezési cím adatok, adóazonosító jel, személyazonosító okmány (típusa, okmányazonosítója, kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje), ügyfélminőséghez tartozó egyedi azonosítók (pl. saját ügy, hozzátartozó, meghatalmazott), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), az adott kérelemhez tartozó egyedi azonosítók (pl. bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének ténye, anyakönyvezett személyek adatai, anyakönyvi kivonat kézbesítésének módja).

 Az adott kérelem lefolytatásához szükséges adatkör a kérelem, bejelentési adatlap megnyitásával megismerhetővé válik.

 1.3. Az adatkezelés jogalapja

 Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az együttműködő szerv a rendelkezésére álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adatot az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja, amely azt az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges mértékben kezeli, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet a vonatkozó előírásokban meghatározott módon tájékoztatta. (E-ügyintézési tv.  53. §)

 1.4. Az adatkezelés időtartama

Ügyfélkapun át történő azonosítások esetében: a természetes személy adatait az ügyfél-regisztrációs szerv a regisztráció megszűnését követő 5 év elteltével zárolja, ezt követően azokat kizárólag az elektronikus azonosítás hitelességének visszavezethetősége, a polgárok jogai és jogos érdekeinek védelme érdekében, az általános szerződési feltételeiben meghatározott időpontig, de legalább a regisztráció megszűnését követő 10 évig, legfeljebb a regisztráció megszűnését követő 20 évig kezelheti. (E-ügyintézési tv. 32. § (8) bek.)

 

2. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

 Adatkezelő a rögzített adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, valamint – a jelzett kivételekkel – az adatkezelés céljára adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

3. RINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 3.1. Az elektronikus ügyintézés biztosítása

A Hivatal az érintett E-ügyintézési törvényben biztosított jogait az elektronikus ügyintézést biztosító, a www.ekecskemet.hu oldalon elérhető, információs rendszeren keresztül biztosítja. Az ügyek intézésére az ügyfélkapun keresztül történő azonosítást követően van mód.

A Hivatal az érintett számára biztosítja az ügyintézési rendelkezések lekérdezésének, valamint a személyre szabott ügyintézés elektronikus felületen megvalósuló lehetőségét. A Hivatal módot ad arra, hogy az érintett magát a központi azonosítási ügynök (Ügyfélkapu) segítségével azonosítsa. A Hivatal a biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül érkező üzeneteket fogadja, az érintett által számára elektronikus úton eljuttatott jognyilatkozatok, iratok kézhezvételét haladéktalanul visszaigazolja, feldolgozza az elektronikus aláírással, bélyegzővel ellátott dokumentumokat és hitelesített dokumentumokat állít elő, az E-ügyintézési törvényben foglaltak szerint kézbesítést végez, elektronikus fizetést tesz lehetővé.

Az ekecskemet.hu oldalon szereplő űrlapok elektronikus űrlapkitöltési -támogatási szolgáltatással rendelkeznek.

A Hivatal az ekecskemet.hu oldal folyamatos elérhetőségét biztosítja. Az ügyintézést biztosító informatikai rendszerben található adatokról, valamint a vezetett nyilvántartásokról a Hivatal rendszeres biztonsági mentést készít, melyet 1 évig megőriz.

 3.2. Tájékoztatás az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan

Az érintettnek (ügyfél minőségében) joga van a Hivataltól annak ügyfélszolgálatán vagy elektronikus úton az ügye viteléhez, illetve nem elektronikus úton az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni.

Az érintettnek kérelemre a Hivatal elektronikus formában rendelkezésre álló iratot nem hiteles másolatként tájékoztatás céljából ingyenesen az elektronikus formában és úton az érintett által megadott kapcsolattartási címre továbbítja.

Az E-ügyintézési törvény 26. §-ában foglalt, az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő tájékoztatást az érintett a http://www.ekecskemet.hu/tajekoztato oldalon olvashatja.

 3.3. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg az Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

 Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az érintett rendelkezésére.

 Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a 3.4. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 3.5 és a 3.6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 3.4. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 Az érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

 Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a

 Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 3.6. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; az érintett  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre; az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 3.7. Adathordozhatósághoz való jog

 Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)

 

Az érintett a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 

Az Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja a következő adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylőt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Ezen adatok: név, születési név, lakcím, születési dátum, telefonszám, email cím, ez utóbbi két adat megadása akkor kötelező, ha azokat az igénylő lapon is feltüntette vagy egyéb módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta (pl. hírlevél feliratkozás, nyereményjátékban részvétel). Az érintett e jog keretében a név, születési név, email cím, telefonszám, lakcím adatok hordozhatóságát igényelheti. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja az Adatkezelő szolgáltatását.

 3.8. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő.

 3.9. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a 3.2-3.8. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 

4. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefonszám: 06/76/513-513

E-mailcím: kecskemet@kecskemet.hu

 

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az érintett az E-ügyintézési tv, Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján         

  1. Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23, https://euf.gov.hu),
  2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu) fordulhat, vagy
  3. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

5. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 6. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett – tiltakozás esetét kivéve - rendszerben történő további részvételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. január 22. napjától érvényes.