BEJELENTŐ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [4. Az adatkezelés elvei] 4. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. § és a 26. § (1) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/G. §, továbbá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. § értelmében a kereskedelmi hatóság nyilvántartást vezet a kereskedőkről, a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/I. § (3) bekezdése szerint a nyilvántartások adatai nyilvánosak.

A termékkör bővítés és az adatváltozás esetén a kereskedő nevén és az üzlet címén kívül csak a megváltozott adatokat kell kitölteni!

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 2. § b) pontja és a 6. § alapján az alábbi bejelentést teszem:

Kereskedő neve:
Székhelye
Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelői regisztrációs szám:
statisztikai szám:

 folytatott kereskedelmi tevékenység.

hrsz.:
Elnevezése:
Használatának jogcíme:
alapterülete:
m2
Tulajdonosa (név):
Tulajdonosa (cím):
Vendéglátó üzlet befogadóképessége:

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Figyelmeztetés

1.      Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. §-a értelmében – az 1. §-ban megjelölt kivételekkel* - vendéglátó üzletet 24.00 és 06.00 óra között nyitva tartani kizárólag Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága által kiadott külön engedély birtokában lehet.

*E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket      kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b)  közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényre,

c)  oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,

d) olyan vendéglátó üzletre, ahol a vendégek részére meleg étel helyben készítése alapvetően nyers és szükség esetén félkész termékek kiegészítésével történik, oly módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített zöldség- és hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással és ehhez az élelmiszer ellenőrző hatóság által megfelelőnek minősített kialakítású és felszereltségű helyiségekkel rendelkezik, és az étkeztetéshez nem kapcsolódik tánc és hangosító berendezés által kibocsátott zene,

e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.

f)  az 1. mellékletben meghatározott területekre.

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 29/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a palackozott szeszesitalt forgalmazó üzletek hétfőtől vasárnapig 22 órától 06 óráig nem tarthatnak nyitva.

A korlátozás alól mentesek azon üzletek, amelyek a szeszesitalok forgalmazását a jelzett időszakban szüneteltetik, ezen tényről a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatják, és szándékukról a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága felé írásban nyilatkoznak. A tilalom nem vonatkozik az év december 31. és január 1. napjára.

Forgalmazni kívánt egyéb termékek Korm. rendelet 6. sz. melléklet szerinti megnevezése, sorszáma:* (üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon, közvetlen értékesítés esetén)

Közterületi értékesítés esetén a forgalmazni kívánt termékek Korm. rendelet 5. sz. melléklet szerinti megnevezése, sorszáma:

Egyéb termékek

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2016. évi LXVIII. tv. 3. § (1) bekezdése alapján kíván-e jövedéki terméket forgalmazni:

Figyelmeztetés

A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.”

Figyelmeztetés

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 10. § (1) és (2) bekezdésében értelmében: „(1) Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.”

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén **

az árusítótér nettó alapterülete:
az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:
azok telekhatártól mért távolsága:

 elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén):

**A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 18a. és 18b. pontjai értelmében:

napi fogyasztási cikk: (a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével) olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló

élelmiszer

illatszer

drogériai termék

háztartási tisztítószer és vegyi áru

higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserélnapi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki.

MELLÉKLET

A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

Bejelentő elérhetősége

Megadása nem kötelező, az ügyintézést segíti.

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az ügyfél a beadványon telefonszámának megadásával hozzájárul, hogy az adatkezelő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megadott adatot kezelje. 

Az adatkezelés célja a kérelmező / bejelentő ügyféllel a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező