KÉRELEM

Kérelmező adatai:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Állampolgárság:
Családi állapot:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

Szülő: a vérszerinti szülő, az örökbefogadó szülő, a mostohaszülő, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő kivételével a nevelőszülő

 

Gyermek:  a 18 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 26 évesnél fiatalab, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek;   adatainak felsorolása: 

Gyermek adatainak felsorolása:

Név:
Anyja neve:
TAJ szám:
Lakóhely/Tartózkodási hely:

számlaszám:
a folyószámlát vezető pénzintézet neve:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Melléklet feltöltése.

Kelt:

Mellékletek:

- az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,

- az elhunyt szülő valamennyi jogosult gyermeke születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 

- mindkét szülő halála esetén a kiskorú gyermek/ek részére történő gyámrendelésről szóló döntést,

- a 18. életévét betöltött gyermek esetén a nappali oktatást biztosító intézmény vagy felsőoktatási intézmény   

  által kiállított jogviszonyigazolást, 

- a gyermek lakcímkártyájának másolatát.

Adatkezelési tájékoztató:

LETÖLTÉS

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező