KÉRELEM

Kérelmező adatai:

Név:
Születési név:
Szül. hely:
Anyja neve:
Állampolgárság:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Családi állapot:
Jövedelem:
Ft/hó
TAJ szám:
Telefonszám:

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó / a) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, 25 évesnél fiatalab, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek; b) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; c) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az a) vagy b) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér./   adatainak felsorolása: 

 

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adatainak felsorolása:

Név:
Szül. hely:
TAJ szám:
Rokoni kapcsolat:
Jövedelem Ft/hó (családi pótlék, gyt., árvaellátás):
Ft/hó

Kérelmezem, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hozzá kapcsolódó intézkedésekről szóló 16/2023. (VI.23.) önkormányzati rendelete alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 90%-os átvállalását biztosítani szíveskedjenek 50 l vegyes hulladékra.

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy körülményeim az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül neveli és

b) egy főre jutó jövedelem a mindenkori szociális vetítési alap 300 %-át nem haladja meg.

 

Tudomásul veszem, hogy a 90 %-os közszolgáltatási díj átvállalása esetén, a jogszerűség ellenőrzése alkalmával személyazonosságom, jövedelmi viszonyaim, gyermekekre vonatkozó adatok és a fent említett ingatlan/önálló lakrész használatára vonatkozó jogosultság igazolása, illetve a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének igazolása szükséges.

 

Tudomásul veszem, hogy a körülményeimben bekövetkezett változást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál.

-

 

 

Kérelemhez csatolandó igazolások:

• Egyedi bekötés esetén a vevőkódot igazoló -- szolgáltató által ingatlanhasználónak küldött -- számla (nem csekk) bemutatása

• Jövedelemigazolás vagy nyugdíjszelvény, vagy pénzintézeti igazolás

• Nyugdíjösszesítő bemutatása

• Tartásdíjról igazolás vagy nyilatkozat (nemleges is)

• Jogerős bírósági ítélet / egyezség a válásról, gyermek(-ek) elhelyezéséről

• Iskolalátogatási igazolás (-ok) 

Melléklet feltöltése.

Dokumentumonkénti max. méret: 5 MB (formátum lehet: zip, jpg, png, gif, doc, xls, pdf, txt, rtf)

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező