BEJELENTÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [4. Az adatkezelés elvei] 4. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § [Az adatkezelés szabályai], továbbá a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a hatóság nyilvántartást vezet az ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő tevékenységet folytatókról. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Adatváltozás esetén a szolgáltató nevén és címén kívül csak a megváltozott adatokat kell beírni!

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A – 64/D. §-ai, valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az üzletszerűen folytatni kívánt ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az alábbiak szerint bejelentem: 

A szolgáltató

neve:
cégjegyzék száma / egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:

Közreműködő tag, vagy alkalmazott*

neve:
ingatlanügynöki nyilvántartásba vételi száma:
A szolgáltatás során használni kívánt nyelv/ek megjelölése:
kezdő időpontja
befejező időpontja
Adószám/adóazonosító jel:

Csatolandó iratok:

• a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét és (ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban)

• az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét igazolnia kell.

• az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő gazdálkodó szervezet szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosa esetében az üzleti jó hírnév keretében igazolni kell

  a) a büntetlen előéletet,

  b) annak tényét, hogy nem áll a bejelentés tárgyát  képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

  c) annak tényét, hogy a 6. § (1) bekezdés a), c) vagy e) pontja alapján a bejelentést megelőző 5 éven belül a nyilvántartásból

    ca) természetes személyként nem törölték, továbbá

    cb) olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa volt,

  nem került törlésre.

  (Megjegyzés: a 4. § (4) bekezdés c) pontjához: 

  6. § (1) bekezdés:

  a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,

  c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési eljárást rendelt el,

  e) egyéb jogszabály alapján a tevékenységét nem végezheti,)

 

 

Adatkezelési tájékoztató:

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező