BEJELENTÉS

Az illeték mértéke

-    Bejelentés: 3.000,-Ft

-    Adatváltozás: illetékmentes

 Az eljárási illeték Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Zrt-nél vezetett 11732002-15724540 számú fizetési számlájára fizethető meg.

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A – 64/D. §-ai, valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az üzletszerűen folytatni kívánt ingatlanközvetítői, illetve ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az alábbiak szerint bejelentem: 

Neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
lakcíme:
értesítési címe:
Hatósági erkölcsi bizonyítvány száma:
Szakképesítést tanúsító bizonyítvány száma:
OKJ azonosító száma:
neve:
székhelye:
A szolgáltatás során használni kívánt nyelv/ek megjelölése:

Csatolandó iratok:

• a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata 

• hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,  

• munkaviszony vagy foglalkoztatási jogviszony fennállását hitelt érdemlő módon igazoló munkáltatói igazolás (30 napnál nem régebben kiállított, cégszerű aláírás, pecsét) 

• a bejelentő lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás mentességet – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás mentes adózói adatbázisban – az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás mentességét igazoló iratot (igazolást).

A csatolandó iratokat eredetben papír alapon kell benyújtani!

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező